NEDERLANDS

1. ALGEMEEN

1. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met Instituut Dante tot stand gekomen.

3. Deze overeenkomst heeft betrekking op de op het aanmeldingsformulier of op de site vermelde college, studiedag, lezing of excursie .

4. De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst.

5. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

6. Tijdens alle activiteiten uitgaande van Instituut Dante, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel de Vrije Academie als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.

7.Instituut Dante is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten.

 

 

2. INSCHRIJVEN

1. Inschrijven is mogelijk via onze internetsite, per e-mail, of met het aanmeldingsformulier.

2. Het is ook mogelijk om telefonisch in te schrijven.

3. Het is niet mogelijk een plek in een college, studiedag, lezing of excursie voorwaardelijk te reserveren.

4. Het is soms mogelijk gratis of tegen betaling één of meerdere lessen als proefles te volgen. Zulks in overleg.

5. Een inschrijving geschiedt voor het volledige college, studiedag, lezing of excursie en is bindend.

6. De datum waarop Instituut Dante het aanmeldingsformulier ontvangt, is bepalend voor plaatsing in het college dan wel de studiedag, lezing of excursie.

7. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

8. Voor alle colleges, studiedagen, lezingen en excursies geldt: vol is vol. Met dien verstande dat bij excursies deelnemers aan de cursus voorgaan.

9. Als een college, studiedag, lezing of excursie is volgeboekt wordt u op een wachtlijst geplaatst.

10. Komt er voor het desbetreffende college, studiedag, lezing of excursie een plaats vrij, of wordt er een extra college, studiedag, lezing of excursie georganiseerd, dan nemen wij contact met u op.

12. Plaatsing op een wachtlijst voor een college betekent niet dat u automatisch bent ingeschreven voor hetzelfde college in het volgende seizoen. U dient zich in het nieuwe seizoen opnieuw voor het college aan te melden.

 

3. VERZUIM, TUSSENTIJDS BEËINDIGEN EN ANNULEREN

1. Bij het verzuim van een les in een week is de deelnemer gerechtigd deze in te halen in een andere groep en/of op een andere locatie. Dit betreft alleen de gemiste les met dezelfde inhoud. Verzuim van lessen, studiedagen, lezingen, excursie of andere activiteiten geeft geen recht op het inhalen van "een" les, lezing of excursie, noch op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld.

2. Het tussentijds door de deelnemer beëindigen van een college leidt in beginsel niet tot restitutie van het collegegeld.

3. Het door de deelnemer beëindigen van een college geeft geen recht op het aanhouden van een tegoed of de mogelijkheid tot het volgen van het college op een later tijdstip of in een ander seizoen.

4. In uitzonderlijke gevallen bij zwaarwegende omstandigheden uitsluitend voorzien van schriftelijk bewijs, zoals een doktersverklaring of een overlijdensverklaring e.d., kan de deelnemer of de erven een schriftelijk verzoek tot annulering met restitutie van (een deel) van het inschrijfgeld indienen. Het is vervolgens aan de directie ter beoordeling of dit verzoek gehonoreerd wordt.

5. Inschrijvingen voor eenmalige activiteiten, zoals lezingen en excursies, kunnen na een boeking niet meer worden geannuleerd. Restitutie van inschrijfgeld is derhalve niet mogelijk. Wel kunt u uw plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving afstaan.

 

4. BETALEN

1. Betaling bij Instituut Dante is o.a. mogelijk na ontvangst van een factuur.

2. Bij betaling na ontvangst van een factuur, wordt geen administratiekosten per activiteit en per persoon in rekening gebracht.

3. Bij betaling via internet met iDeal of eenmalige machtiging, worden geen administratiekosten in rekening gebracht.

4. De deelnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres.

5. In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het inschrijfgeld, kan Instituut Dante de deelnemer de toegang tot de desbetreffende activiteit ontzeggen.

6. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting van de deelnemer.

7. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald.

 

5. ALGEMENE INFORMATIE

1. De colleges, lezingen en excursies vinden alleen doorgang bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van Instituut Dante

2. Alle op de site, in de folder of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn indicatief. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Instituut Dante behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering (zoals data, locatie, docent etc.) zonder restitutie van gelden.

4. Instituut Dante is gerechtigd om haar moverende redenen een gehele of gedeeltelijke activiteit af te gelasten. Instituut Dante is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Alle reeds betaalde inschrijfgeld wordt dan gerestitueerd pro rato.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn eventuele reis-, verblijfs- en toegangskosten voor rekening van de deelnemer.

 

6. OVERIGE BEPALINGEN

 

1. Voor reizen adviseert Instituut Dante om een reis en annuleringsverzekering af te sluiten.

 

 

 

 

nachtmerrie

 

  

Home Links Voorwaarden Docenten Cursusmateriaal Bronnen Privacy
© Instituut Dante
icon